Salomon Cardenas: Awake

Salomon Cardenas came through with two minutes of heat in his Awake part for Venture.